İME ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GERÇEK KİŞİ- TEDARİKÇİ- MÜŞTERİ-İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

A. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” ile Siz değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz ve çalışanları, şirketimiz ile herhangi bir konuda ilişki kuran üçüncü kişilerin, başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasındadır. KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla Şirketimiz İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. Tarafından aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenebilecektir.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

“İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. Esas Sözleşmemizde” detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; Şirketimizin tabi olduğu Vergi Mevzuatı çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer benzeri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleri ve gerekse akdettiğimiz sözleşmelere taraf olmanız nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik nitelikteki kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve yine Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve benzeri gibi çeşitli yasalardan kaynaklanan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenecek ve saklanacaktır.
Bunlara ilaveten, kişisel verileriniz, Şirketimizin yürütmekte olduğu tüm ticari ve sınai faaliyetlerinde ürün ve hizmet kalitesini arttırabilmesi amacıyla, tüm satın alma ve tedarikçi portföyü oluşturma süreçlerinden başlayarak, tedarikçi değerlendirme ve satın alma uygulamalarına yönelik tedarik zinciri ve satın alma yönetimi çerçevesindeki çalışmalar, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve yine Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçları çerçevesi kapsamında da kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadığı sürece, yukarıda yazılı bulunan amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da bunlara aktarılmayacaktır. Tüm bu süreçte, kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

C. İŞLETMEYE KONU OLAN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgisi Ad Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler
İletişim Bilgisi İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)
Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
Müşteri İşlem (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş̧ bilgisi, talep bilgisi gibi)
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Risk Yönetimi (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için islenen bilgiler vb.)
Finansal Bilgi (Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi) Kurum ile ilişkili kişiler arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Görsel ve işitsel kayıtlar gibi)
Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)
Diğer Bilgiler (Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi)

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NASIL AKTARILABİLECEĞİ HUSUSU

Şirketimiz, söz konusu toplanan bu kişisel verilerinizi yukarıda saydığımız veri işleme amaçlarında olduğu gibi yine aynı amaç ve yasal yükümlülükler ve zorunluluklar nedeniyle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgililere aktarabilecektir. Böylece Şirketimiz kişisel verilerinizi, siz değerli iş ortaklarımız olan tedarikçilerimizle hem daha uzun süreli ve işbirliğine dayanan ticari ilişkiler geliştirebilmek ve böylece hem de kendi faaliyetlerimizi daha verimli ve kaliteli bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla; Şirketimiz ile yurtiçinde oluşabilecek ortak veya ortaklıkları, girişimleri ile; yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile; yeterli gizlilik güvenliği almak kaydıyla faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içi kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, bayiler, iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

F. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü ve elektronik ortamda satın alma ve tedarik zinciri yönetiminden sorumlu uzman ve yönetici çalışanlarımız, teknik ekipte bu konuyla görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş uzmanlarımız, insan kaynakları ve personel yönetimi uygulamalarından sorumlu uzman ve yöneticilerimiz, iş ortaklarımız ve Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi bulunan ve bu nitelikteki görevle yetkilendirilmiş olan çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve Şirketimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı farklı hukuki nedenlerle toplanmaktadır. Bu hukuki nedenler çeşitli vergi yasalarından, ticaret hukuku düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

G. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerinizin korunması Şirketimiz için son derece önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, yanlış şekilde değiştirilmesi veya imha edilmesine yönelik tüm önlemleri kendi içinde almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Tüm bu önlemlere rağmen teknik altyapımıza yapılabilecek siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi halinde de Şirketimiz, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

H. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak doğrudan, KVKK’nın 13. maddesi 1. Fıkrası gereğince, iş bu bilgilendirme ve onay metninde aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı taleplerinizi www.ime.com.tr adresli internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak yapabilirsiniz. Şirketimiz, bu talebi, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren hallerin sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. Şirinevler Mah. Kahveci Bul. No:23/209 B. EVLER/İSTANBUL adresine, bizzat elden iletebilir, info@ime.com.tr adresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde İme Elektrik Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İme Elektrik için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0474033479500017
WEB Sayfası: www.ime.com.tr
E-Mail: info@ime.com.tr
Adres: Haydar Akın İş Merkezi Şirinevler Mehmet Akif Caddesi No: 23 Kat: 2/9 Bahçelievler / İSTANBUL

 

 

 

İME ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

6698SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYANI

 

 1. VERİ SORUMLUSU

İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti Tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizler için hazırlanmıştır. İme Elektrik tarafından işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep olunmaktadır:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve personel temini veya Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerine, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. Şirinevler Mah. Kahveci Bul. No:23/209 B. EVLER/İSTANBUL adresine, bizzat elden iletebilir, info@ime.com.tr adresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde İme Elektrik Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İme Elektrik için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1: AÇIK RIZA FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık Rıza Beyan Formu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin İme Elektrik Tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, İme Elektrik İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere İme Elektrik’e ilettiğim her türlü kişisel verimin, İme Elektrik Tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya İme Elektrik  Tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların İme Elektrik   İnsan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin İme Elektrik Tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin İme Elektrik’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin İme Elektrik İnsan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine,

 

Onay veriyorum                 Onay vermiyorum

 

 

 

Adayın Adı-Soyadı:                                              İmza:                                     Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

İME Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0474033479500017
WEB Sayfası: www.ime.com.tr
E-Mail: info@ime.com.tr
Adres: Haydar Akın İş Merkezi Şirinevler Mehmet Akif Caddesi No: 23 Kat: 2/9 Bahçelievler / İSTANBUL