CCTV KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun/KVKK”) uyarınca; kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak İME Elektrik Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“İME”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Elde edilen kişisel verileriniz, IME’NİN bina ve yerleşkelerinde ve şantiyelerinde bulunan her türlü fiziksel mekan güvenliğinin temini kapsamında; IME ile iş ortağı, tedarikçi, ziyaretçi ve/veya iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması, IME tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi, iç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, mal/ hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla İME tarafından işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTIRILABİLECEĞİ

Elde edilen kişisel verileriniz; İME tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; yurtiçinde, iş ortaklarımıza ve talep edilmesi durumunda kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, İME’nin bina ve yerleşkelerinde ve şantiyelerinde bulunduğunuz sürelerde İME tarafından kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda, Kanun m.5’te öngörülen veri sorumlusunun hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması şartları çerçevesinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN M.11’DE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ime.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak İME’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.