İME ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEREZ POLİTİKASI

 

İşbu aydınlatma metni; veri sorumlusu İme Elektrik Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

 

Bu metnin amacı; internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilirler.

 

Çerez Çeşitleri:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacı ile kullanılmakta olup, kullanıcı tarayıcısını kapattığı anda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler; kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

 

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 

 1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup, oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 

 1. Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığı ile reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

 

 1. İşlevsel çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun m.5/2-(c)’de öngörülen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve/veya m.5/2-(f)’de öngörülen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgili alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla aşağıda toplanan kişisel verileriniz, Kanun m.5/1 doğrultusunda açık rızanıza binaen işlenmektedir.

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla aşağıda toplanan kişisel verileriniz, Kanun m.5/1 doğrultusunda açık rızanıza binaen işlenmektedir.

 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

 

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları Kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hale getirmek için sayfayı yenileyiniz.

 

Ayrıca; tarayıcı ayarlarınızla da kısmen kontrol sağlayabilmeniz mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile erişebilirsiniz:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismisizlenme-koruma

-Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

-Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.ime.com/tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu başlıklı dokümanı doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.